Gerelateerd nieuws

Contourenschets Agenda Natuurinclusief

Deze Contourenschets is een tussenstap in de totstandkoming van de Agenda Natuurinclusief. De Agenda Natuurinclusief is erop gericht de transitie naar de natuurinclusieve samenleving te realiseren.

De agenda is een van de twee onderdelen van het Programma Natuur uit de Structurele aanpak stikstof, en eerder al aangekondigd met het ambitiedocument Nederland Natuurpositief van het Ministerie van LNV en de gezamenlijke provincies. Dit programma richt zich op herstel en versterking van de Nederlandse natuur. Beschermen van de natuur in natuurgebieden is echter onvoldoende om de biodiversiteit te herstellen. Dat lukt alleen als in het hele land natuur wordt hersteld, verbeterd en vergroot en zowel in steden als in het landelijke gebied wordt gewerkt aan vergroening en aan de basiskwaliteit natuur.

Het gaat om een ingrijpende transitie, waarbij brede maatschappelijke betrokkenheid van belang is. De agenda geeft hier handen en voeten aan. Deze contourenschets laat zien wat tot nu toe de gedachten zijn vanuit de relevante domeinen in de samenleving over wat de agenda moet doen en op welke manier dat kan. De schets streeft niet naar volledigheid van wat er allemaal op het gebied van vermaatschappelijking van natuur en natuurinclusiviteit gebeurt maar is een weergave van het lopende proces om te komen tot een Agenda Natuurinclusief. De hier beschreven ideeën en de verweving met andere thema’s zoals gezondheid en klimaat, zullen zich de komende maanden uitkristalliseren.


Lees hier de contourenschets

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven