Gerelateerd nieuws

Kabinet trekt definitief 397 miljoen euro uit voor vijf Nationaal Groeifondsprojecten

In 2021 en 2022 heeft het kabinet bekendgemaakt welke projecten geld ontvangen uit de eerste en tweede ronde van het Nationaal Groeifonds. Het Nationaal Groeifonds financiert projecten die bijdragen aan duurzame economische groei in Nederland. Verschillende projecten moesten hun voorstel nader onderbouwen. Voor vijf projecten is deze onderbouwing nu voldoende en trekt het kabinet definitief 397 miljoen euro uit. Twee van deze projecten krijgen daarnaast ook nog een voorwaardelijke bijdrage van in totaal 80 miljoen euro.

Het kabinet volgt het advies van de adviescommissie op en trekt 135 miljoen euro uit voor het Groeiplan Watertechnologie. Deze investering uit het Groeifonds is bedoeld voor de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie voor de beschikbaarheid van (schoon) water.

Voor de realisatie van een gezondheidsdata-infrastructuur voor onderzoek en innovatie trekt het kabinet 47 miljoen euro uit. Deze bijdrage komt bovenop de 22 miljoen euro voor Health-RI die in de eerste ronde aan het project is toegekend. Het gaat hierbij om het bundelen en hergebruiken van de Nederlandse kennis op het gebied van gezondheid, niet om een data-infrastructuur voor patiëntenzorg.

Het project DMI (voorheen DEMS) richt zich op de aanleg van digitale infrastructuur voor het delen en gebruiken van data voor mobiliteitsvernieuwing en slimme, duurzame verstedelijking. Hiervoor kent het kabinet 85 miljoen euro toe.

De adviescommissie adviseert voor het project Toekomstbestendige Leefomgeving 60 miljoen euro toe te kennen en 40 miljoen euro voorwaardelijk toe te kennen. Het kabinet neemt dit advies over. Het project wil innovaties in de ontwerp-, bouw- en technieksector bevorderen door barrières voor innovatieontwikkeling weg te nemen. Het gaat om projecten op het gebied van digitalisering, duurzame kademuren en gevels, nieuwe renovatietechnieken, duurzame woningbouw en biobased bouwen.

Tot slot zal het project NL2120, het groene verdienvermogen 70 miljoen euro ontvangen. Daarnaast kent het kabinet voorwaardelijk 40 miljoen euro toe aan dit project gericht op natuurlijke oplossingen op het gebied van landgebruik en bodem- en waterbeheer.

Wat is het Nationaal Groeifonds?

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 20 miljard euro in projecten die zorgen voor duurzame economische groei voor de lange termijn. Alle projecten die geld ontvangen uit het Nationaal Groeifonds worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie. Op basis van dat advies neemt het kabinet vervolgens een besluit. De adviescommissie vraagt in sommige gevallen om een betere onderbouwing van het voorstel, waarna de commissie opnieuw advies uitbrengt aan het kabinet.

Derde ronde

Voor de derde ronde van het Nationaal Groeifonds hebben ondernemers, kennisinstellingen en departementen in februari 2023 in totaal 47 projectvoorstellen ingediend. De adviescommissie buigt zich nu over de voorstellen. Geld wordt beschikbaar gesteld na een positief advies van de commissie en een besluit van het kabinet. Dit besluit verwacht het kabinet in de zomer van 2023 te nemen.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven