Gerelateerd nieuws

Mkb-maakbedrijven cruciaal voor lokale gemeenschap en BV Nederland: Zet bedrijventerreinen niet op slot

De economische- en werkgelegenheidsargumenten moeten evenwichtiger worden meegenomen bij de keuze voor woningbouwlocaties. Dit om te zorgen dat ondernemers toekomstruimte blijven houden, ook op bedrijventerreinen aan de randen van dorpen en steden. Op die manier kunnen ze hun bedrijfsactiviteiten blijven voortzetten, meegroeien met wijzigende markteisen en zo een belangrijke rol blijven vervullen in de lokale gemeenschap. Dit schrijft Koninklijke Metaalunie in een position paper die aan de Tweede Kamer is gestuurd als input voor het Commissiedebat over ‘Ruimtelijke Ordening (RO)’ dat vandaag plaatsvindt.

‘Metaalunie erkent het belang van bouwen van woningen, maar is wel bevreesd dat de woningbouw disproportioneel ten koste gaat van de fysieke- en milieuruimte voor bedrijven’, vindt Mark Helder, voorzitter Metaalunie. ‘Woningen worden te dicht bij belangrijke bedrijventerreinen gepland, waardoor naastgelegen bedrijven volledig op slot gezet worden. Dit laatste is ongewenst voor de lokale economie en arbeidsmarkt.’

Economische en maatschappelijke belang

Het economische en maatschappelijke belang van bedrijventerreinen is duidelijk. In veel gemeenten zijn de bedrijventerreinen voor bedrijven in milieucategorie 3.1 en hoger (de meeste bedrijventerreinen in Nederland) verantwoordelijk voor 30 tot 50% van alle directe en indirecte werkgelegenheid. Helder: ‘Daarmee zijn ze cruciaal voor een goede, sociale, diverse lokale en regionale arbeidsmarkt. In heel Nederland zijn alle bedrijventerreinen bij elkaar verantwoordelijk voor 40% van het BNP op slechts 2,6 % van de oppervlakte van Nederland.’ Volgens Helder vindt het grootste deel van de innovaties in Nederland op bedrijventerreinen plaats. ‘Daarnaast liggen verreweg de meeste bedrijventerreinen aan de randen van steden en dorpen, dicht bij de arbeidsmarkt.’ Bedrijventerreinen spelen al een grote rol en willen graag een nog grotere rol spelen in het leveren van zonne-energie, verduurzaming en circulariteit. Een belangrijk deel van de sponsorgelden van alle lokale verenigingen komt van bedrijven op het lokale bedrijventerrein. Bedrijventerreinen verdienen het daarom om gekoesterd en gefaciliteerd te worden’, aldus de Metaalunievoorzitter.

Meer oog voor bedrijventerreinen

Metaalunie vraagt daarom onder meer om bij RO-beleid – zoals bijvoorbeeld in de recente kabinetsplannen – meer oog te hebben voor het belang van voldoende bedrijventerreinen én milieu-, uitbreidings- en wijzigingsruimte op bedrijventerreinen. Woningbouw en bedrijventerreinen kunnen ook prima samen door betere RO-keuzes te maken.

Dit kan door, naast duidelijke afspraken op het gebied van woningbouw, ook duidelijke afspraken met provincies en vooral ook gemeenten te maken hebben op het gebied van ruimte voor bedrijven(terreinen). Bijvoorbeeld door goede afstandscriteria vast te leggen voor woningbouw in de nabije omgeving van (bestaande) bedrijventerreinen. En er samen met provincies op toezien dat bedrijventerreinen in de praktijk niet opgeofferd worden aan woningen die op of te dichtbij bedrijventerreinen worden gebouwd. De focus in het momenteel in ontwikkeling zijnde EZK-bedrijventerreinenbeleid moet uitgebreid worden van rijks– en provinciale bedrijventerreinen naar de gemeentelijke bedrijventerreinen. Gemeenten moeten een bestendig en toekomstgericht bedrijventerreinenbeleid ontwikkelen. Waarbij een goede balans tussen nieuwe woningbouwlocaties en bedrijventerreinen wordt gevonden.

Standpunten Metaalunie

Meer weten over Metaalunie standpunten over en lobbyinzet voor thema’s die van belang zijn voor de mkb-maakindustrie? Kijk dan op www.metaalunie.nl/lobby

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven