Regio Zwolle

Gerelateerd nieuws

Nieuwe benamingen Regio Zwolle en Governance

Wie doet wat binnen Regio Zwolle, wie neemt welke beslissingen en wat is er nodig om slagvaardig te werken? Kortom: hoe ziet de governance van Regio Zwolle eruit. Die vraag stond centraal bij de evaluatie van Regio Zwolle door adviesbureau BMC. BMC constateerde dat de governance van de regio door betrokkenen verschillend werd uitgelegd. Ook paste de governance niet meer bij de grotere slagvaardigheid die nodig is om de toegenomen ambities waar te maken. Door Regiegroep en Regio Zwolle Bureau is om die reden de afgelopen tijd gekeken naar rollen, verantwoordelijkheden en verhoudingen. U heeft er ongetwijfeld al iets over gehoord. Inmiddels heeft de Regiegroep op 21 april 2022 de nieuwe governance vastgesteld. Hieronder vindt u een korte weergave. 

Regio Zwolle = Triple Helix – gelijkwaardig samenwerken

Regio Zwolle is en blijft triple helix. Dit betekent dat ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden gelijkwaardig samenwerken binnen de regio. Samen zetten we ons in om van Regio Zwolle een economische topregio te maken, waar inwoners maximale kansen krijgen zich te ontwikkelen. 

Werken vanuit opgaven

Ook is besloten dat Regio Zwolle opgavegericht gaat werken. Dat betekent dat we vaker vanuit duidelijke ambities aan het werk gaan. Dit vergroot de slagvaardigheid. 

Nieuwe benamingen

De namen van de Regiegroep en het Kernteam zijn gewijzigd, namen die de actuele lading beter dekken. De Regiegroep heet voortaan Regiobestuur. Het Kernteam heet voortaan Raad van Advies. Ook nieuw is het Dagelijks Bestuur (DB), dat dient om het functioneren van het Regiobestuur en andere overleggen te versoepelen. 

Een heldere structuur, zo ziet het eruit

  • Het Regiobestuur neemt de finale beslissingen over de gehele breedte van de ambitie en agenda van de regio. In het Regiobestuur zitten – net als nu – vertegenwoordigers van overheden, ondernemers, onderwijs en onderzoek.
  • Het Dagelijks Bestuur. Dit bestaat uit leden van het Regiobestuur en zorgt voor de voorbereiding van de vergaderingen van het Regiobestuur. Dit gremium is nieuw en zorgt ervoor dat het Regiobestuur sneller besluiten kan nemen.
  • De Raad van Advies – tot voor kort kernteam burgemeesters – adviseert het Regiobestuur over de regionale samenwerking en hoe dit verloopt. De Raad van Advies bestaat uit de burgemeesters van alle gemeenten en gedeputeerde(n) uit de provincies.
  • Er zijn vijf tafels. Zij voeren de regie op de opgaves economie, human capital, bereikbaarheid, leefomgeving en energie en vertalen de opgaves in programma’s. Ook zorgen zij ervoor dat er coalities tot stand komen. De tafels zijn bestuurlijke overlegorganen.
  • Daarnaast heb je coalities. Een coalitie bestaat uit partijen die een project binnen een programma/opgave uitwerken.
  • Er komen stuurgroepen wanneer er bij een vraagstuk snelle besluitvorming nodig is, met name bij afspraken met het Rijk. Denk aan de Regio Deal Regio Zwolle en Regio Zwolle als NOVI-gebied.
  • Portefeuille-overleggen bestaan uit álle portefeuillehouders van gemeenten en provincies op een opgave. Zij fungeren als voorpost voor de meeste tafels. De lijn van een advies wordt bij hen getoetst.
  • De klankbordgroep raden en Staten bestaat uit raadsleden uit alle gemeenten en statenleden uit alle provincies. Deze groep fungeert als voorpost voor de raden en Staten; de wijze van betrekken van raden en Staten wordt met hen besproken.

Centrale positie voor Regio Zwolle Dagen

Daarnaast zullen de Regio Zwolle Dagen worden gebruikt om alle overleggen rond opgaven te plannen, denk aan tafels en de portefeuille-overleggen. Er zijn twee Regio Zwolle Dagen per jaar. 

Klik hier voor de website van Regio Zwolle.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven