Gerelateerd nieuws

Wet Kwaliteitsborging: u bent zich toch ook aan het voorbereiden?!

Deze nieuwe wet gaat in per 1 juli 2022 en heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. Er is een belangrijke rol weggelegd voor kwaliteitsborgers, die door de aannemer worden ingehuurd om op basis van risicoanalyse te zorgen dat de juiste processen worden doorlopen, op een juiste wijze aan het Bouwbesluit wordt voldaan en dat de juiste informatie en bewijs wordt verzameld om dit te onderbouwen. Deze informatie wordt onderdeel van de opleverdossiers: één voor het bevoegd gezag (vergunningverlener/gemeente) en één voor de opdrachtgever (consument). Als gevolg van deze nieuwe wet zal de aannemer een groter beroep doen op hun toeleveranciers.

Centrum Hout heeft op 8 april en 8 december Houtcafé‘s over dit onderwerp georganiseerd met het oog op de invoering van deze wet. De presentaties zijn via het secretariaat (VVNH/NBvT) op te vragen. Dit geldt ook voor de ’White paper’ met meer achtergrondinformatie.

Hieronder vindt u een aantal vragen en antwoorden:

Q: Welke zaken moet ik tenminste regelen?

A: De zaken die u moet regelen, zijn zaken die direct betrekking hebben op Bouwbesluiteisen. Dat betekent dat ze ‘aangewezen’ moeten zijn. Dat betreft met name producten die ‘CE-markering’-plichtig zijn. De DoP is hierbij het belangrijkste document, aangevuld met meer uitgebreide productinformatie, informatie over waar het wel of niet kan worden toegepast, een beschrijving van de prestaties (zie DoP) en veiligheids-, verwerkings- en onderhoudsinformatie. Veel van deze informatie is te verkrijgen via de fabrikant, c.q. toeleverancier. Als deze informatie niet compleet is, zult u hier zelf voor moeten zorgen.
Zorg er ook voor dat deze informatie centraal wordt opgeslagen, bekend is bij de verkoop binnen- en buitendienst en spreek ook procedures af over wanneer u deze informatie verstrekt (offertes, orderbevestigingen, leveringsdocumenten, facturen etc.). Denk ook na over het archiveren van de ‘afspraken’ waar de meegezonden informatie onderdeel  van is. Dit met het oog op de bewaarplicht van ten minste 10 jaar.

Q: Moet ik nu bij alle producten product-, toepassings-, verwerkings- en onderhoudsvoorschriften beschikbaar hebben of ook meeleveren?

A: Er moet altijd minimale informatie beschikbaar zijn. Of deze ook altijd meegeleverd moet worden, is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Dat zal afhankelijk zijn van het informatiesysteem dat door de kwaliteitsborger, of misschien ook de aannemer zelf, gebruikt gaat worden. De kwaliteitsborger zal echter de prestatie van de te leveren/geleverde producten in het kader van het bouwbesluit moeten kunnen toetsen en dat kan eigenlijk alleen, als het op de juiste manier is toegepast; die informatie moet te allen tijde beschikbaar zijn. De verwerkingsvoorschriften zijn dan ook een belangrijk middel voor het wegnemen van aansprakelijkheid bij de leverancier en voornamelijk bedoeld voor de aannemer. De gebruiks- en onderhoudsvoorschriften kunnen door de aannemer worden opgenomen in het opleverdossier ten behoeve van de opdrachtgever/eigenaar van het bouwwerk.

Q: Is het van belang dat mijn verkopers nu echt goede materiaal- en ook bouwkundige kennis hebben?

A: Ja. Omdat de aannemer voor materiaalkennis en aansprakelijkheid steeds zwaarder op zijn toeleveranciers zal gaan leunen, is het van groot belang dat verkopers/vertegenwoordigers zeer goede productkennis hebben en een goede inschatting kunnen maken van de prestaties van de materialen daar waar ze moeten worden toegepast. In toenemende mate zal de aannemer niet alleen materialen bestellen, maar dat ook doen op basis van bestekken en ook bijbehorende tekeningen. Als je als leverancier de tekeningen ter beschikking hebt gekregen, ben je mede verantwoordelijk voor het behalen van de vereiste prestaties en dus de keuze van de juiste materialen of bouwelementen; je bent namelijk exact op de hoogte van de gestelde eisen en het beoogde toepassingsgebied. Verkopend personeel dient dan ook niet alleen te beschikken over materiaalkennis, maar ook over bouwkundige kennis.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven