Provinciaal Inpassingsplan

Gerelateerd nieuws

Gewijzigd Provinciaal Inpassingsplan GOL vastgesteld

Provinciale Staten hebben op 15 juli 2022 het aangepast Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat vastgesteld. Hiermee is weer een belangrijke stap gezet om de realisatie van het plan mogelijk te maken.

 

De aanpassingen in het PIP waren nodig als gevolg van een tussenuitspraak over het PIP van de Raad van State. De aanpassingen gaan over een oplossing door grondruil met een agrariër, het toevoegen van een tijdschema voor de natuurcompensatie en een nadere toelichting waaruit blijkt dat er geen nadelige gevolgen zijn voor de omliggende Natura2000-gebieden als het gaat om stikstofdepositie.

Vervolgstappen

Parallel loopt de aanvraag voor een nieuwe vergunning Natuurbescherming (Wnb) bij de Omgevingsdienst Brabant Noord. Beide besluiten gaan gezamenlijk ter inzage. De Raad van State zal over beide besluiten gezamenlijk één definitieve uitspraak doen, naar verwachting in het najaar 2022.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven