Gerelateerd nieuws

Havens nodig voor de welvaart én het welzijn van Noord-Hollanders

De provincie Noord-Holland wil de economie in de zeehavens versterken, zonder dat dit negatieve effecten heeft op de gezonde leefomgeving, de biodiversiteit en het klimaat.

De zeehavens van Noord-Holland staan voor een grote verandering. De huidige haveneconomie moet zich doorontwikkelen om internationaal mee te kunnen blijven doen. Tegelijkertijd moet de uitstoot van schadelijke stoffen omlaag, werken we aan duurzame oplossingen voor energie en werken we toe naar een circulaire economie. In de havens is ook ruimte nodig voor water in tijden van hoge waterstanden en voor tienduizenden nieuwe woningen in het Noordzeekanaalgebied. De overheden en het bedrijfsleven in het Noordzeekanaalgebied en in Den Helder werken samen om alles een plek in de havens te geven. De provincie Noord-Holland faciliteert dat proces en schetst in haar Nota Zeehavens (pdf, 7,62MB) waar zij op inzet: het versterken van de economie, zonder dat dit negatieve effecten heeft op de gezonde leefomgeving, de biodiversiteit en het klimaat. 

Gedeputeerde Rosan Kocken: “De havens van Noord-Holland hebben onze samenleving door de jaren heen veel welvaart gebracht. Het zijn gebieden waar we trots op zijn en die we willen behouden. Maar welvaart mag niet ten koste gaan van welzijn. Er moeten daarom moeilijke keuzes gemaakt worden. Niet alles kan en niet alles kan meteen. Als provincie overzien we als geen ander welk effect bijvoorbeeld woningen in de haven hebben op de mogelijke ontwikkelingen voor waterstof ergens anders. Deze nota is ons vertrekpunt binnen de samenwerking in de regio’s. Samen moeten we het voor elkaar gaan krijgen.” 

Grootste prioriteit voor overgang naar duurzame energie 

De overgang naar duurzame energie heeft wat de provincie betreft de hoogste prioriteit in de havens. Ten eerste omdat een groot deel van de Nederlandse energie in de nabije toekomst afkomstig is van windparken op zee. De Noord-Hollandse havens zijn nodig voor de aanleg en het onderhoud hiervan. Ten tweede omdat de havens alleen economisch gezond kunnen blijven wanneer zij overstappen van fossiele bronnen naar duurzame bronnen. En ten derde omdat duurzame energie cruciaal is om de uitstoot van schadelijke stoffen terug te dringen en de klimaatdoelen te behalen. De provincie stelt in 2023 een subsidieregeling open om meer kaderuimte te creëren voor de aanleg en het onderhoud van windparken op zee. 

Gericht op de toekomst 

Om de havens ook in de toekomst economisch sterk te houden, wil de provincie in de havengebieden, naast de energietransitie, ruimte voor circulaire economie, voor havengebonden bedrijven en voor industrie. Daarom blijft het grootste deel van de huidige havengebieden bestemd voor deze functies. De provincie wil in de nabijheid van de havens meer ruimte reserveren voor waterberging in tijden van hoge waterstanden. Bovendien roept de provincie het Rijk op te onderzoeken wat er nodig is om het Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal zelf toekomstbestendig te maken. Zodat de waterveiligheid, waterkwaliteit en vaarroutes gegarandeerd blijven. 

Tot slot wil de provincie op een aantal plekken ruimte scheppen voor woningbouw in het Noordzeekanaalgebied. Specifiek wordt gekeken naar een aantal locaties in Amsterdam, Zaanstad en Beverwijk. Belangrijk is dat de leefomgeving van deze woonlocaties gezond en veilig is en de haveneconomie door de nieuwbouw niet belemmerd wordt. Dit betekent concreet dat de 3 gebieden vroeg of laat getransformeerd worden. Maar ook dat er binnen de locaties deelgebieden zijn die pas na 2050 of helemaal niet voor woningbouw bestemd gaan worden

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven