milieukundig bodemonderzoek

Gerelateerd nieuws

Milieukundig bodemonderzoek gaat veranderen

NEN heeft het ontwerp gepubliceerd voor een nieuwe Nederlandse norm om bodem te beschrijven voor milieukundig bodemonderzoek. Dit is NEN 6693 ‘Bodem, slib en grondwater. Waarneming en beschrijving van (water-) bodem, grondwater, grond en baggerspecie’. Op 15 april 2022 startte de openbare commentaarronde en deze eindigt op 15 juli 2022. De beschrijving van de bodem tijdens veldwerk is de basis voor monsterneming, analyse, interpretatie en advies over de bodem.

Bij de ontwikkeling wordt nauw samengewerkt met SIKB, zodat de nieuwe norm en de protocollen van SIKB straks naadloos op elkaar aansluiten.

Aanleiding voor deze nieuwe norm
Voor het schrijven van een nieuwe norm is een aantal aanleidingen:

  • De nationale implementatie van NEN-EN-ISO 25177 ‘Soil quality – Field soil description’. Dit is een brede norm op het gebied van milieu, bodemkunde, landbouw en voedsel.
  • De behoefte aan uitbreiding van de inhoud van NEN 5706 ‘Richtlijnen voor de beschrijving van zintuiglijke waarnemingen tijdens de uitvoering van milieukundig bodemonderzoek’.
  • Het intrekken van NEN 5104 ‘Geotechniek – Classificatie van onverharde grondmonsters’. NEN 5706 en de Nederlandse bodemwetgeving verwijzen naar NEN 5104.
  • Het uitkomen van NEN-EN-ISO 14688-1 ‘Geotechnisch onderzoek en beproeving – Identificatie en classificatie van grond – Deel 1: Identificatie en beschrijving’ met NEN 8990 ‘Nederlandse aanvulling op NEN-EN-ISO 14688-1’.
  • De behoefte aan het opnemen van de beschrijving van bagger en slib en van zintuiglijke waarnemingen bij watermonstername.

De normen gaan allemaal over het beschrijven van de bodem, maar verschillen in reikwijdte. Daarom is besloten om voor milieukundig bodemonderzoek al deze elementen in één nieuwe norm uit te brengen: NEN 6693.

Veranderingen
Met de nieuwe norm wordt zowel NEN-EN-ISO 25177 geïmplementeerd als de inhoud van NEN 5706 uitgebreid. NEN 5706 wordt daarna ingetrokken. De inhoudelijke aspecten van de ingetrokken NEN 5104:1989/C1:1990 waar in NEN 5706 (en in wetgeving) naar wordt verwezen, staan nu in NEN 6693 verwoord met een paar kleine aanpassingen. Zo wordt leem nu silt genoemd en is de ondergrens voor de grondsoort grind 50% in plaats van 30%. Ook zijn een paar korrelgroottefracties iets anders gedefinieerd. Deze wijzigingen zorgen ervoor dat NEN 6693 op die punten aansluit bij NEN-EN-ISO 14688 en de Nederlandse aanvulling NEN 8990. In het ontwerp worden geen eisen aan kwaliteitsborging, opleiding en ervaring gesteld: de norm is gericht op de inhoudelijke kant van het beschrijven.

De definitieve publicatie van de NEN-norm en SIKB-documenten moet uiteindelijk in dezelfde periode plaatsvinden, zodat de nodige aanpassingen in wet- en regelgeving (onder andere Besluit- en Regeling bodemkwaliteit) gelijktijdig kunnen gebeuren. De nieuwe norm wordt vooral relevant voor fase 2 van de BRO die gaat over milieuhygiëne.

Commentaar aanleveren
Belanghebbenden kunnen tot 15 juli 2022 commentaar aanleveren op het normontwerp van NEN 6693 via www.normontwerpen.nen.nl.

NEN en SIKB organiseren binnenkort een webinar over deze nieuwe norm en haar context. Deze zal plaatsvinden in de laatste twee weken van mei. Hierover volgt meer informatie.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze norm of over de normsubcommissie ‘Onderzoeksstrategie en veldwerk‘. Neem contact op met Paul Folten, telefoon 015 2 690 570, e-mail mm@nen.nl.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven