Gerelateerd nieuws

Noord-Holland stuurt startversie Provinciaal Programma Landelijk Gebied naar Rijk

De afgelopen weken is de startversie besproken met de Provinciale Staten en partners. Dit leidde op diverse plekken in het stuk tot correcties, verduidelijkingen en aanscherpingen. De provincie gaat de komende maanden verder met het uitwerken van de plannen in de gebieden. 

“Het stuk dat we nu naar het Rijk sturen geeft een goed beeld van Noord-Holland en waar we met onze provincie naartoe willen”, vertelt gedeputeerde Esther Rommel (coördinerend gedeputeerde voor het PPLG). “Het afgelopen jaar voerden we intensieve gesprekken met betrokken overheden, belangenorganisaties en sectoren om te komen tot dit PPLG. Daar gaan we mee door. Ik vind het belangrijk dat we de kansen en dilemma’s met elkaar blijven bespreken en zo samen de toekomst van ons landelijk gebied vormgeven. Het PPLG bevat concrete acties om de natuur, de waterkwaliteit, het klimaat en de landbouw in Noord-Holland te verbeteren en verduurzamen.” 
 
De concept-startversie werd op 24 mei openbaar. Provinciale Staten debatteerden op 12 juni op eigen verzoek over het stuk. Dit leidde tot tekstuele aanpassingen. Eventuele inhoudelijke aanpassingen worden de komende maanden meegenomen bij het verder uitwerken van het stuk. Provinciale Staten buigen zich aan het begin van 2024 opnieuw over het PPLG. 

Opdrachten voor de regio’s 

In deze versie van het PPLG zijn de opdrachten en de doelen aan de 5 gebieden toegevoegd. Omdat de regio’s in Noord-Holland van elkaar verschillen, worden de doelen voor de hele provincie vertaald naar een specifieke opdracht per regio. Noord-Holland werkt dit samen met partners, organisaties in het gebied, ondernemers en inwoners uit in gebiedsprocessen. In elke opdracht is ruimte voor lokale initiatieven opgenomen. De provincie vindt het belangrijk dat mensen zelf aan de slag kunnen om hun leefgebied te verbeteren. 

Dezelfde prioriteiten 

De provincie heeft belanghebbenden en inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij het maken van het PPLG. Daar was de online inwonersraadpleging een onderdeel van. Uit de eerste resultaten bleek dat inwoners uit het stedelijk gebied en het landelijk gebied grotendeels dezelfde prioriteiten hebben: natuur, water, klimaat en het steunen van boeren die duurzaam werken. Dit past bij de beleidskoers die in het PPLG staat. Het eindrapport met de resultaten is hier te lezen. Deze resultaten worden ook meegenomen bij de verdere uitwerking van het PPLG in de regio’s.  

Vervolg 

Terwijl de startversie van het PPLG door het Rijk getoetst wordt, gaat Noord-Holland door met het uitwerken van de doelen voor natuur, water, klimaat, landbouw en recreatie in de gebieden. Daar worden partners als natuur-, landbouw- en recreatieorganisaties, ondernemers en inwoners en gemeenten en waterschappen bij betrokken. Daarnaast blijft de consultatie doorgaan. Op 21 september organiseert de provincie een tweede conferentie over het PPLG voor de partners en belanghebbenden. In november wordt het stuk ter inzage gelegd.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven