Gerelateerd nieuws

Provinciaal Programma Wonen en werken 2023

De provincie Utrecht blijft groeien. Er is meer ruimte nodig voor woningen en bedrijventerreinen. In samenwerking met de gemeenten en regio’s wil de provincie hier een bijdrage aan leveren en helpen dit maatschappelijke probleem op te lossen. Daarom zijn er programma’s met plannen voor woningbouw en bedrijventerreinen in de regio’s gemaakt. Gedeputeerde Staten hebben op 4 juli 2023 het tweede Provinciaal Programma Wonen en Werken vastgesteld.

In de Provinciale Omgevingsvisie externe link staan onze visie en hoofdlijnen van beleid voor de hele leefomgeving. Alle opgaven, waaronder die voor wonen en werken, worden daarin in samenhang afgewogen met andere opgaven zoals bereikbaarheid, natuur en cultuurhistorie. Waar nodig is de Provinciale Omgevingsvisie vertaald in regels in de (Interim) Omgevingsverordening. Daar zijn ook regels rondom het bouwen van woningen en bedrijventerreinen in opgenomen.

Kader

Speciaal voor de plannen rondom woningbouw en bedrijventerreinen hebben Provinciale Staten al eerder een Kader vastgesteld waaraan het uiteindelijke programma moet voldoen.

In dit Kader voor alle drie de regio’s is vastgelegd hoeveel woningen en bedrijventerreinen er kunnen komen. Deze aantallen zijn in samenwerking met de gemeenten en regio’s tot stand gekomen. Ook staat erin aan welke kwalitatieve eisen er moet worden voldaan: zo is de ambitie dat 66 procent van de nieuw te bouwen woningen betaalbaar is, moet er aandacht zijn voor groen (groen groeit mee) en moeten nieuwe woningen voldoende duurzaam zijn. Voor bedrijven geldt dat naast ontwikkelruimte ook wordt ingezet op en een intensiever gebruik van bedrijventerreinen. 

Provinciaal Programma Wonen en werken 2023  

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben op 4 juli 2023 het Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023 vastgesteld. Voor de drie regio’s gaat het bij dit tweede programma om concrete plannen voor in totaal ruim 83.500 woningen en 65 hectare aan nieuwe bedrijventerreinen. Onder andere wordt een groot nieuw regionaal bedrijventerrein geprogrammeerd.

Ook heeft de provincie met dit programma beter zicht op de plannen die er in de gemeenten in de drie regio’s zijn voor de bouw van woningen en bedrijven. Naast dat bestaande plannen op een rij zijn gezet en die grotendeels binnen het stedelijk gebied liggen, maakt de provincie een aantal uitleglocaties mogelijk. Het programma is gebaseerd op de drie regionale programma’s die samenwerking met gemeenten, de regio’s zelf en de provincie is opgesteld.

Het programma en de bijbehorende plan-Milieu Effect Rapportage hebben vanaf 1 maart 2023 zes weken ter inzage gelegen. Alle zienswijzen zijn in de Nota van Beantwoording voorzien van een reactie van Gedeputeerde Staten en op sommige plekken in het programma zijn teksten aangepast die onduidelijk of onjuist waren. In het najaar van 2023 start het volgende Provinciale Programma.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven