Gerelateerd nieuws

Regio Zwolle streeft naar meer samenwerking en betere verbindingen langs de North Sea Baltic corridor

Regio Zwolle streeft naar betere verbindingen langs de Europese North Sea Baltic corridor (NSBC), onderdeel van het Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T). Het gaat daarbij om verbetering van de infrastructuur en de uitwisseling van ideeën en ambities om nieuwe business en duurzame samenwerkingsverbanden te creëren. De centrale ligging van Regio Zwolle op de North Sea Baltic Corridor en de gunstige ligging aan de grens met Duitsland is een reden waarom internationale en Europese samenwerking zo belangrijk is. Regio Zwolle wil samen met partners langs de corridor een samenwerking ontwikkelen, zodat we gezamenlijke belangen onder de aandacht kunnen brengen in Europa en kansen voor projecten kunnen realiseren.

Om dit alles in kaart te brengen, heeft Regio Zwolle, samen met provincie Overijssel en de regio’s Twente en Cleantech een onderzoek laten uitvoeren door het onderzoeksbureau Public Result. In het kader van dit onderzoek heeft er een consultatie plaatsgevonden onder belanghebbenden langs de NSBC. Hieruit is duidelijk geworden dat de realisatie van een goed vervoersnetwerk als waardevol wordt beschouwd. Samenwerking is ook nodig om de zichtbaarheid te vergroten en om kennis beter op elkaar te kunnen afstemmen. Duurzaamheid komt uit de interviews naar voren als het verbindend thema voor samenwerking langs de NSBC.

Drie thema’s
Binnen het thema duurzaamheid zijn onderwerpen als modal shift (het verplaatsen van transport over de weg naar transport per spoor of schip), de toepassing van waterstof als nieuwe brandstof en energietransitie veelvuldig aangedragen als opgaven waarop de samenwerking gezocht kan worden. Het realiseren van de benodigde infrastructuur om daadwerkelijk over te schakelen op alternatieve brandstoffen is een opgave voor de gehele corridor.
Het tweede thema dat uit het onderzoek naar voren is gekomen is de logistieke keten. Hieronder vallen subthema’s als infrastructuur, digitalisering en kennisdeling. Systemen uit verschillende landen moeten op elkaar aansluiten om effectief te zijn. Meer kennisdeling zou innovaties sneller en effectiever kunnen maken.Het derde thema, zichtbaarheid, gaat vooral over zaken als netwerken en lobbyen. Hierbij gaat het vooral om inzicht hebben in de belangen en ambities van partners langs de corridor.
Het is nu duidelijk dat de volgende stap moet worden gezet om de samenwerking voor het westelijk deel van de corridor verder te organiseren. Deze volgende stap bepalen we samen met onze partners.

Achtergrond informatie
Regio Zwolle, provincie Overijssel en de regio’s Twente en Cleantech hebben de handen ineengeslagen om een innovatieve en duurzame NSBC te realiseren. Zij willen bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzaam Europees logistiek netwerk, met concrete projecten die bijdragen aan het oplossen van de Green Deal uitdagingen voor heel Europa.

Samen met onze partners werken we bijvoorbeeld aan de realisatie van Clean Energy Hubs en truckparkings langs de corridor. Ook zetten we stappen vooruit in  de verduurzaming van de binnenvaart. Een goed voorbeeld is de productie van groene waterstof en het varen met binnenvaartschepen die op waterstof varen. We onderzoeken ook of we een nieuwe spoorcorridor kunnen opzetten langs het westelijke deel van de NSBC. Dit doen we met medewerking van ondernemers. Door de krachten te bundelen met andere partners langs de corridor, vergroten we de kans op succes. Dit initiatief biedt daarvoor grote kansen.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven